var mySD = 'US$199.00'; var myPF = 'US$399.00'; var myEP = 'US$499.00';