var mySD = 'US$60.00'; var myPF = 'US$150.00'; var myEP = 'US$999.00';