var mySD = 'US$119.95'; var myPF = 'US$199.95'; var myEP = 'US$299.95';